KOBİ’ler İçin ALACAK SİGORTASI 'nın Tam Zamanı

Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmeler, tüm işletmelerin %99,8’ini, istihdamın da %70’inden fazlasını oluşturmaktadır. Bu nedenle KOBİ’ler, doğru stratejik adımlarla birlikte ekonomik büyümeyi sağlayan ve ekonominin temel yapısını oluşturan unsurların başında gelmektedir.

KOBİ’lerin organik ve inorganik olarak iki tür büyüme stratejileri olduğu kabul edilmektedir. Bu stratejilerle birlikte inovasyon, markalaşma, ihracat, dijitalleşme vb. gibi kavramlar da büyüme için vazgeçilmez unsurlardır. Tüm bu başlıkların yanında atılması gereken en doğru adımlardan biri de, son yıllarda önemi daha da artan “ALACAK SİGORTASI”nı  hayata geçirmektir. Ticari faaliyetlerinizi yönetmenizin yöntemlerinden olan Alacak Sigortası ile birlikte risklerinizi en güvenilir yolla garanti altına almış ve böylece hızla büyümek için sağlam adımlarla ilerlemenin temellerini atmış olursunuz.

Alacak Sigortası, kısaca, işletmelerin ticari faaliyetlerinden doğacak potansiyel riskleri önceden belirleyip bu alanda gerekli önlemleri almalarıdır. Özellikle etkin bir nakit akışı yönetimi için mevcut veya potansiyel müşteri ve tedarikçilerin batma riski, açık hesap kredi yeterliliği, ödeme performansı ve bu firmalarda yaşanan yasal değişiklikler güncel olarak takip edilmelidir. Araştırma Şirketleri’nin yapmış olduğu  anket sonuçlarına göre; katılımcı firmaların %42’si mevcut veya potansiyel müşteri risklerini değerlendirme sırasında uzman kuruluşlara başvururken, %25’i medya ve piyasa duyumlarıyla, %25’i firma içi analizlerle risk yönetimlerini gerçekleştirmektedir. Firmaların %8’i ise risk yönetimi ile ilgili herhangi bir aksiyon almamaktadır.

 

Peki, Alacak Sigortası son yıllarda neden şirketler için olmazsa olmaz haline geldi?

 

Günümüzde müşteri risklerinin sadece insan ilişkileri ile yönetilmesi, risk uygulamalarının firma çalışanlarının piyasa duyumlarına ve yönetici kararlarına dayanması artık yeterli olmamaktadır. Özellikle ticaret ve rekabetin küreselleşmesi, KOBİ’lerin müşteri ve tedarikçi operasyonlarını genişletmesine zemin hazırladı. Risk yönetimi konususunda piyasa duyumları gibi geleneksel metodlar yerini kapsamlı müşteri ve tedarikçi risk değerlendirme ihtiyacına bıraktı. Bu noktada, özellikle KOBİ’lerin tahsilat risklerini öngörülebilir hale getirmek için Alacak Sigortası kullanımlarının  arttığını söyleyebiliriz.

Alacak Sigortasıyla birlikte KOBİ’ler, küresel ve yerel ekonomide gerçekleşen değişimlere hızlıca adapte olabilmektedir ve zamanlarını ticaretlerini arttırmaya işlerini büyütmeye ayırmaktadır.Çünkü alacak sigortası sayesinde risk yönetimlerini düşünmemektedirler.Alacak sigortası sayesinde tahsilat riskleri de ortadan kalkmakta ve hukuki hiçbir prosedürle uğraşmak zorunda kalmamaktadırlar.

Risk faktörlerinin, içinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle sürekli olarak değişkenlik gösterdiği göz önünde alınırsa, KOBİ’lerin de Alacak Sigortasını hızlı bir şekilde hayata geçirmeleri gerekmektedir. Güncel ticari verilerden faydalanarak ve bu veriyi karar alma süreçlerine entegre ederek, firma içinde sürdürülebilir risk yönetimini uygulayabilirler. Özellikle KOBİ’lerde iç iletişimin daha etkin olduğu göz önüne alındığında, risk yönetim entegrasyonu hızlı ve kolayca uygulanmaktadır. Ticari risk artık kaçınılması gereken “belirsiz bir alan” değildir. Tüm şirketler bir büyüme yolculuğundadır. KOBİ’lerin de doğru büyüme yolculuğunu belirlemeleri ve hedeflerine ulaşmak için bir plan yapmaları ve Alacak Sigortasını bu yolculuğun merkezinde bulundurmaları gerekmektedir. Ticari riski etkili bir şekilde yönetmek için yol boyunca karşılaşacakları riskleri öngörmeleri, bu risklere karşı hazırlıklı olmaları ve bu riskleri optimize etmeleri Alacak Sigortası sayesinde mümkündür.

KOBİ’ler pandeminin getirdiği belirsiz ortamı Alacak Sigortası sayesinde en az kayıpla atlatabilir, dijitalleşen ticari hayata hızlıca adapte olabilirler.

https://lidyalilarsigorta.com/ticari-alacak-sigortasi-nedir/